Artykuły z czasopisma Myśl Narodowa

Myśl Narodowa 11.03.1934

Wodociąg w Częstochowie

Nie cała prasa, a właściwie tylko dwa brukowce (sanatki) podzieliły się z czytelnikami radosną wiadomością, te odnalazł się nam nowy talent dramatopisarski, i to aż w Częstochowie! Laury Słonimskiego w teatrze i bajeczna poczytność nowego romancier’a Icka Ferberowicza (piszącego pod pseud. Urke Nachalnik) nie daje…

Myśl Narodowa 05.02.1933

„Nasi w Paryżu”

BARDZO, bardzo nieprzyjemne opowieści kilku kolejno rodaków z Paryża. Skonfrontowano z pokłosiem różnorodnej prasy, w sumie pouczają o nastawieniu opinji publicznej stolicy Francji w stosunku do nas całkiem groźnem, o opuszczeniu i osamotnieniu nas już definitywnem. Nie należy ograniczać się w dopełnianiu sobie opowieści lekturą…

Myśl Narodowa 31.01.1937

Prawda a cywilizacje (2)

TRZEBA wyższego stopnia wykształcenia etycznego, żeby móc zrozumieć wyższe szczeble ideału Prawdy, a cóż dopiero przejąć się nim, a tem bardziej, by skłonnym być do poświęceń dla miłości prawdy. Pozostaje to w związku z kwestją szczebla rozwoju umysłowego wogóle, bez którego nie dałoby się wyrobić…

Myśl Narodowa 24.01.1937

Złoty Wiek

W OBOZIE NARODOWYM bardzo głośno dziś się woła o wielką rewizję historii i bardzo żywo odczuwa tę potrzebę. Jest to najzupełniej zrozumiałe, że pierwsze pokolenie Polski odrodzonej, myślące i czujące narodowo, a więc w oparciu o przeszłość i tradycję, chce na dzieje swej ojczyzny spojrzeć…

Myśl Narodowa 31.01.1937

Prawda a cywilizacje (1)

POPRZEDNI swój artykuł (Nauka a cywilizacje w Nrze 49 z ub. r.) skończyłem uwagą sceptyczną: jak pogodzić zawisłość nauki od cywilizacji z objektywizmem nauki, jak uznać bezwzględność wykrywanych przez naukę prawd? Czy to zawsze bywają prawdy naukowe, czy też nieraz prawdy cywilizacyjne, w szaty nauki…

Myśl Narodowa 03.01.1932

Herr Baczewski aus Kaunas

Figura właściwie pół z wodewilu, a pół z Grand Guignolu, niby tylko humorystyczna, a w gruncie rzeczy bardzo szkodliwa i całkowicie dojrzała „pod topór kata”. Mowa jest o panu Horbaczewskim Albinie, lektorze czy też nawet docencie literatur słowiańskich przy uniwersytecie w stolicy Litwinów, w Kownie,…

Myśl Narodowa 22.10.1921

O uzdrowienie Polski

Ciężkie nasze położenie gospodarcze wypływa z tragicznego nieporozumienia. System naszej gospodarki jest socjalistyczny, a pieniądz sam i oparty na nim budżet jest kapitalistyczny. Socjalizm zabija kapitalizm. Chcieć więc przy socjaliźmie utrzymać wartość pieniądza i budować na nim kapitalistyczny w swej istocie budżet, jest to bawić…

Myśl Narodowa 29.04.1922

Zbyteczne zdumienie i konieczna baczność

Jedno z pism warszawskich uznało za rzecz zdumiewającą, że pod odezwą sjonistów lwowskich, redegowaną w języku hebrajskim, w żargonie i w języku polskim między innemi podpisali się – niejaki Dr. Filip Schleicher, wiceprezydent miasta Lwowa, znany dotąd jako wyłącznie przyznający się do narodowości polskiej, oraz…

Myśl Narodowa 24.01.1937

NA WIDOWNI

Żydowska geneza „frontu ludowego”. – 50 lat manewrów. – Dyskusja 1890 r. – Lud wiejski, żydzi i nacjonalizm. – Propozycje pokojowe B. Prusa. – Marzenia A. Langego. – Testament Wyspiańskiego. – Lawina i sztuka pływania. ŻYCIE wysunęło na pierszy plan dążeń narodowych kwestję żydowską. Przybrała…

Myśl Narodowa 28.02.1932

Wszechwładza państwa

Rząd wniósł ostatnio do sejmu szereg bliźniaczo do siebie podobnych projektów ustaw, z których dwie: ustawa o ustroju szkolnym i o zgromadzeniach zostały już uchwalone w trzeciem czytaniu na komisjach, a inne, jak mała ustawa samorządowe, ustawa o ustroju adwokatury i in. czekają jeszcze na…

Myśl Narodowa 03.01.1932

Konfidenci i prowokatorzy

Konfident jest to ten, kto poufnie udziela policji wiadomości. Odpowiednia władza poręcza mu tę poufność, to znaczy, że konfident nie powinien zostać przez władze wymieniony, ma on być w ukryciu, po za nawiasem sprawy. Prowokator jest ten, kto podżega do spełnienia przestępstwa, a gdy już…

Myśl Narodowa 16.01.1926

Monopol tytoniowy w Polsce

Ustawą z 1 czerwca 1922 r. wprowadzono w Polsce pełny monopol tytoniowy, nawiązując w ten sposób do dawnych tradycyj, zarówno bowiem przed rozbiorami (1776 – 1795) jak w Księstwie Warszawskiem i Królestwie Polskiem (1812 – 1860) w opodatkowaniu tytoniu trzymano się systemu monopolowego. Brak jednak…

Myśl Narodowa 24.01.1937

Jak się robi rewolucję

WEDŁUG dawnej koncepcji rewolucja był to nagły wybuch gniewu ludu, gniewu, który długo się gromadził i dojrzewał, aż w pewnym momencie, czasem z błahego powodu wybuchał, zrywał wszystkie tamy ustanowionego porządku rzeczy. Zjawiali się oczywiście na scenie przywódcy, ale działo się to jakoś przypadkowo, poprostu…

Myśl Narodowa 06.01.1929

LIBERUM VETO

Operacja się udała, ale chory umarł. ZAISTE niezwykły i w uporządkowanych państwach nieznany widok! Podczas gdy w sejmie posłowie dzwonią na alarm do obrony przeciwko rujnowaniu społeczeństwa marnotrawczym budżetem, podczas gdy komisje obcinają w nim nadmierne i zbytkowne kredyty, w niektórych czasopismach drukuje się miłe…

Myśl Narodowa 17.02.1929

Społeczeństwo termitów

NOWOCZESNY system produkcji i wymiany dóbr materjalnych, korzystający ze świetnego rozwoju wiedzy przyrodniczej i matematycznej ostatnich dziesięcioleci, nabrał przez to sąsiedztwo wielce górnego mniemania o samym sobie. Kapłani jego usiłują, i nie bez powodzenia, wmówić w ludzkość, że nic lepszego w historji nie było i…

Myśl Narodowa 17.02.1929

Protestowicze

ISTNIAŁ sobie w starej przedwojennej Warszawie miły, ciepły obyczaj tak zwanego gremjalnego „protestowania”. Polegał na tem, że kiedy któryś z krytyków czy recenzentów zbyt sponiewierał któregoś z twórców, inni skatowanemu szli w sukurs i wydawali wspólny protest przeciw „bezprzykładnemu upadkowi poziomu naszej”… etc. Ofiara miała…

Myśl Narodowa 17.02.1929

LIBERUM VETO

Nasz etatyzm. – Właściwa jego istota. – Urządowienie sumień. – Talenty nieostemplowane bez miejsca. – Co to jest taktyka. – Bohaterowie Plutarcha. – Plaga małości. POMIĘDZY „zwycięzcami” w obecnej, nieskończonej walce stronnictw i żywiołów, odznaczają się szczególnie dwa gatunki: jedni „zmagają się z Polską”, to…

Myśl Narodowa 23.05.1926

Jak się pisze historję spółczesną?

Wbrew głosom pewnego gatunku agnostyków, którzy poznanie historyczne najbliższej przeszłości uważają za przedwczesne i niemożliwe, wykazywaliśmy niedawno*), że t. zwaną historję spółczesną badać można i trzeba, że trudności związane z takiem badaniem są tylko względnie większe, niż przy badaniu epok odleglejszych, że prób takich nie…

Myśl Narodowa 07.01.1934

Kandydaci do Nobla

W SEMICKIM odłamie prasy sanacyjnej czytamy następujący telegram: Wilno (ŻAT). Centralny Zarząd Żydowskiego Instytutu Naukowego uchwalił wystawić kandydaturę Szalom Asza do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1934. Szaloma Asz w dziedzinie literackiej! Dobrze! Natomiast w dziedzinie pokojowej kandydatem Genewy, Paryża, Salonik, Tel-Awiwu, New…

Myśl Narodowa 22.01.1933

Szekspir na Jiddeksie

JEST bowiem Index i jest Jiddeks to jest index librorum prohibitorum w Izraelu. Ten drugi właściwie dopiero się zaczyna. Pierwszy poszedł na czarną listę Szekspir, ściślej jego „Kupiec Wenecki”. Na dany „wink von Oben” w pierwszej Ameryce w kilku gminach żydowskich i radach miejskich ni…

Myśl Narodowa 15.02.1927

LIBERUM VETO

Pielgrzymka do prof. Kemmerera. – Przypuszczalny Jej skutek. – Rezultat zakazu używania alkoholu. – Propozycja zaprowadzenia cenzury. – Owoce zakazane. – Bibuła. – Źródła natchnień poetyckich. – Zmącone życie. – Nawiązanie przerwanej pracy. NAPEWNO nie wiem, czy to, co mam rzec poniżej, nie będzie obrazą…

Myśl Narodowa 01.07.1926

Autonomja Śląska

Autonomja województwa śląskiego jest w ustroju Polski anarchonizmem, który należy usunąć w możliwie najbliższej przyszłości. Tworzy ona w Rzeczypospolitej dualizm polityczno-państwowy, robiąc z województwa śląskiego republikę w republice, przynosząc przez to Państwu raczej wiele szkód, niż korzyści. Dziś gdy sprawa reformy ustroju Rzplitej wogóle stała…

Myśl Narodowa 01.07.1926

LIBERUM VETO

Cele rokoszu. – Łąki z lewej strony. – Owładnięcie armją. – Oczyszczanie cudzych domów. – Czego p. minister nie ścierpi, a co cierpi. – Zniesienie uchwały adwokatów lubelskich. – Nowa niespodzianka. „Jam satis prata biberunt” – już dosyć się łąki napiły – mówiono za Wirgiljuszem…

Myśl Narodowa 01.07.1926

Społeczność szlachecka

Nowsza socjologja odróżnia dwa rodzaje ludzkiego współżycia: społeczeństwo1) (Gesellschaft) i społeczność (Gemeinschaft). Pierwsze – to związek luźny i powstający na podstawie decyzji ludzi postanawiających założyć go, lub doń należeć. Np. zrzeszenia o określonych celach i interesach. Drugie jest związkiem sięgającym znacznie głębiej w dusze i…

Myśl Narodowa 19.03.1933

Zatarg polsko-żydowski z r. 1815 (cz. 1)

W SZÓSTYM zeszycie „Miesięcznika Żydowskiego” (czerwiec, 1932 roku) ukazał się na naczelnem miejscu artykuł p. Romana Brandstaettera pod tytułem: „Wybryki antyżydowskie studentów uniwersytetu wileńskiego w r. 1815″. Zarówno sam temat, jak i wysoce oryginalny sposób przedstawienia „wybryków” studenckich z pocz. XIX wieku zajął nas żywo…

Close