Wszyscy przeciw Polsce

Z Bazylei donoszą do pism wiedeńskich o odbytej konferencyi w Bukareszcie co następuje:

Dyplomatyczna konferencya w Belgradzie, w której wzięli udział Take Jonescu (Rumunia), serbski minister spraw zagr., jakoteż reprezentanci Czechosłowacyi i Bułgaryi, uchwaliła nie dopuścić do żadnej militarnej interwencyi przeciw Rosyi sowieckiej. Reprezentowane na konferencyi państwa zobowiązały wspierać się wzajem w przestrzeganiu neutralności w wojnie polsko-rosyjskiej. Konferencya odnośnie do ewentualnej interwencyi Węgier postanowiła odrzucić wszelką prośbę o przemarsz wojsk węgierskich na front polski.

BUKARESZT, 14 sierpnia. (Damian). Prezydent ministrów gen. Averescu oświadczył onegdaj w Izbie, że Rumunia w wojnie polsko-rosyjskiej zachowa zupełną neutralność. Pogłoski jakoby rząd rumuński udzielił zezwolenia na przemarsz obcych sił pomoczniczych na polski front, nie odpowiadają prawdzie.

PARYŻ, 13 sierpnia. Obradująca w parlamencie londyńskim konferencya partyi Pracy, Trede-unionów i partyi robotniczej powzięła rezolucyę, która zwracając uwagę na to, że grozi wybuch wojny między koalicyą a Rosyą sowiecką, oświadcza, że zastosowane zostaną wszystkie środki, jakiemi zorganizowana klasa robotnicza rozporządza, aby do tej wojny nie dopuścić. Wszystkie organizacje Anglii mają się przygotować na udział w narodowej konferencyi w Londynie, gdzie otrzymają instrukcye, aby na dany znak móc przeprowadzić strejk generalny,

BERLIN. 14 sierpnia. Powszechne zrzeszenie niem. Związków zawodowych, soc. demokratyczna partya Niemiec, niezawisła soc. dem. partya i partya komunistyczna ogłosiły następującą odezwę:

Z dnia na dzień mnożą się pogłoski, że wojska koalicyjne gromadzą się nad Renem, że zwozi się tam materyał wojenny i żywność, aby wesprzeć Polaków w wojnie z Rosyą, rozpętanej przez polski rząd. Gdyby koalicya wymusiła przewiezienie transportów przez Niemcy, oznaczałoby to złamanie niemieckiej neutralności. Niemiecka klasa pracująca musi temu wszelkimi środkami przeszkodzić i odmówić współudziału przy próbach transportowania wojsk i amunicyi przez niemieckie terytoryum.

PRAGA. 14 sierpnia. Wydział wykonawczy czesko-słowackiej soc. demokratycznej partyi robotniczej, przy współudziale członków prezydyum niemieckich socyalistów wydał odezwę, w której podnosi, że zwycięstwo Rosyi sowieckiej leży w interesie międzynarodowego socyalizmu. Cała tedy sympatya czesko-słowackiego i niemieckiego proletaryatu rewolucyjnego znajduje się w tej walce po stronie Rosyi sowieckiej.

Odezwa podkreśla silnie, że proletaryat nie dopuści do przemarszu obcych wojsk ani do przewiezienia materyałów wojennych, przeznaczonych dla wrogów Rosyi sowieckiej.

Dziennik wydawany we Lwowie od roku 1918 roku. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Założony przez polskiego polityka, działacza socjalistycznego oraz posła Artura Hausnera, który redagował pismo aż do 1934 roku.

Close