Intrygi komunistów w Argentynie przeciw wpuszczeniu Polaków

(PAT) Nowojorski „Nowy Świat” ogłosił korespondencję M. Roli na temat możliwości przyjęcia żołnierzy polskich do Argentyny. Na wstępie „Nowy Świat” pisze o znanych oświadczeniach rządu argentyńskiego na tematy emigracyjne oraz omawia charakter i cele misji imigracyjnej ks. Józefa Silvy.

„Ks. Silva oświadczył, że pierwszeństwo w otrzymaniu wiz argentyńskich będą mieli wychodźcy włoscy, hiszpańscy oraz żołnierze gen. Andersa w liczbie 50 tysięcy osób” – pisze Nowy świat.”

Pismo stwierdza dalej, że argentyńscy komuniści i Żydzi protestują przeciw sprowadzaniu Polaków. Delegacje żydowskie dwukrotnie odwiedzały gen. Perona, prezydenta Argentyny i dra Peralta, dyrektora urzędu imigracyjnego „przestrzegając przed groźnymi antysemitami polskimi.”

Komuniści ze swej strony prowadzą kampanie przeciw Polakom, nazywając ich obelżywie „gangsterami i najemnikami nie mającymi ojczyzny.”

Tym większym jest triumf polskich czynników w Argentynie, które zdołały sparaliżować te niecne intrygi i przekonać rząd gen. Perona, iż żołnierze gen. Andersa nie są żadnymi antysemitami ani „gangsterami,” a stanowią element pożądany dla Argentyny. Nie ulega kwestii, że na postanowienia władz argentyńskich wpłynęło zdecydowane antykomunistyczne stanowisko tutejszej Kolonii Polskiej, która nie uczestniczyła w t. zw. Kongresie Słowiańskim i nadal bojkotuje solidarnie emisariuszy reżymu warszawskiego – stwierdza „Nowy Świat.”

Najpopularniejszy dziennik emigracyjny w Wielkiej Brytanii. Powstał w wyniku połączenia londyńskiego „Dziennika Polskiego” (1940 – 1943) oraz wydawanego w Szkocji „Dziennika Żołnierza” będącego dziennikiem I Korpusu Polskiego. Wydawany w Londynie od stycznia 1944 roku. Do 1945 roku organ rządu polskiego na uchodźstwie. Pismo ukazuje się do dnia dzisiejszego. 

Close