Oblicze dzisiejszego sejmu

Skład narodowościowy i zawodowy

POSŁOWIE WEDŁUG NARODOWOŚCI

W sejmie obecnym jest 350 posłów polaków i 94 innych narodowości. Ci ostatni dzielą się na ukraińców, niemców, żydów, białorusinów, czechów i rosjan.

Ukraińców jest w obecnej izbie 44. Dzielą się oni podług klubów w następujący sposób: 20 należy do klubu narodowo – ukraińskiego (prezes Dymitr Lewicki), 8 do klubu radykałów ukraińskich (prezes Lew Baczyński), 6 do komunizującego Selrobu, 3 do Bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, wreszcie jeden Ukrainiec nie należy do żadnego klubu.

Niemców jest w sejmie 21, w tem 19 należy do Zjednoczenia niemieckiego, a 2 stanowi sprzymierzoną z P. P. S. grupę socjalistów niemieckich (posłowie Zerbe i Kronig); zostali oni wybrani na listy P. P. S., lecz do klubu jej nie weszli.

Żydów jest 15. Trzynastu należy do Koła żydowskiego, 2 do Bezpartyjnego bloku (posłowie Wiślicki i Kirszbaum).

Białorusinów jest w sejmie 12, w tem 5-ciu należy do białoruskiego klubu chłopsko – robotniczego „Zmaganie” (pos. Gawrylik), 4-ch do klubu narodowo – białoruskiego (pos. Jeremicz), 2-ch do B. B., jeden „dziki”.

Poza tem jest jeden czech (z Wołynia), należący do klubu B. B., oraz jeden rosjanin, nienależący do żadnego klubu.

POSŁOWIE WEDŁUG ZAWODÓW

Jeżeli ułożymy statystykę zawodową członków obecnego sojmu (na podstawie danych kancelarji sejmowej), to przekonamy się, że najwięcej jest w obecnej izbie posłów rolników, a mianowicie 89 (na ogólną liczbę 444). W poprzednim (2-gim) sejmie było również 89 posłów rolników, natomiast w pierwszym (pod koniec kadencji) – 141.

Dalej idą prawnicy, literaci (zaliczono do nich i dziennikarzy) i profesorowie. Każda z tych kategorji liczy po 43-ch członków.

Liczba prawników w naszych sejmach stale wzrasta; w pierwszym sejmie było ich 15-tu, w drugim 30-tu, a w obecnym 43. Przypuszczać należy, że sporo prawników, będących profesorami uniwersytetu, wliczono do drugiej kategorji, więc w rzeczywistości mamy w obecnym sejmie więcej, niż 43 prawników.

Następne miejsce zajmują urzędnicy publiczni w liczbie 38; dadej idą ziemianie, których jest w obecnym sejmie 27 (w poprzednim tylko 10); urzędnicy prywatni 26, nauczyciele 21 (poprzednio 50); przemysłowcy i kupcy 21. Inżynierów i techników jest 15 (w popoedniej izbie 25). Robotników statystyka wykazuje tylko 14, lecz wyodrębnia ona w oddzielną kategorję sekretarzy robotniczych, czyli funkcjonarjuszy związków robotniczych; kategorja ta liczy 19 osób. Jeszcze mniej robotników było w poprednim sejmie, bo tylko czterech, w pierwszym natomiast było ich 24-ch. Lekarzy jest w obecnym sejmie 12. Duchownych (księża, pastorzy, rabini) 11-tu; ilość duchownych w sejmach naszych zmniejsza się stale: w pierwszym sejmie było ich 34, w drugim 17, a w obecnym tylko 11. Wzrasta natomiast liczba wojskowych (zawodowych). W pierwszym sejmie był tylko jeden, w drugim 7-miu, a w obecnym 9-ciu.

Pozatem jest w obecnej izbie 4 aptekarzy, 4 kooperatystów, 2 rzemieślników, oraz 3 posłów, którzy nie podali zawodu.

A.P.

Socjaldemokratyczny dziennik łódzki wydawany w latach 1929 – 1939

Close