Dekret o zawieraniu małżeństw przez oficerów

Warszawa. – W „Dzienniku Ustaw” z dnia 7 bm. ogłoszone zostało rozporządzenie Prezydenta Rzplitej z mocą ustawy o małżeństwach oficerów.

Na podstawie tego rozporządzenia oficerowie zarówno w stanie czynnym i nieczynnym, inwalidzi pozostający w zakładach utrzymywanych przez państwo, winni uzyskać zezwolenie władzy wojskowej na zawarcie małżeństwa. Zezwolenie to jest jedynie stwierdzeniem, że ze strony wojskowej nie ma przeszkód.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa udzielają oficerom w stanie czynnym: generałom, admirałom, oficerom sztabowym, na stanowisku dowódców pułków, stanowiskach wyższych, oraz wszystkich oficerów podlegających służbie w instytucjach bezpośrednio podległych ministerstwu spraw wojskowych, minister spraw wojskowych.

Oficerom pełniącym służbę w Generalnym Inspektoracie siły zbrojnej generalny inspektor sił zbrojnych.

Oficerom w sztabie głównym i podległych instytucyj szef sztabu głównego.

Wszystkim innym oficerom sztabowym i młodszym dowódca okręgu korpusu.

Oficerom w stanie nieczynnym, oraz oficerom inwalidom udziela zezwoleń minister spraw wojskowych.

Do otrzymania zezwoleń na zawarcie małżeństwa wymagane są m. in. ukończenie przez oficerów 24 lat życia, oraz posiadanie stopnia oficerskiego przez okres co najmniej 5 lat. Dalej wymagane są następujące warunki; dla podporuczników, poruczników i kapitanów należycie zabezpieczony dochód miesięczny. Nieposzlakowana opinja narzeczonej, poziom umysłowy i towarzyski narzeczonej, odpowiadający stanowisku oficera. Oficerowie będący słuchaczami wykładów i kursów wojskowych nie mogą w czasie odbywania studjów otrzymywać zezwolenia na zawarcie małżeństwa.

Oficerowie w stanie czynnym starający się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, muszą wnieść do dowódcy w tej sprawie pisemny raport z prośbą o pozwolenie na zawarcie małżeństwa.

Od odmownej decyzji przełożonego na zawarcie małżeństwa niema odwołania.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa traci swą moc, jeżeli małżeństwo nie zostało zawarte w ciągu 6 miesięcy. O zawarciu małżeństwa oficer winien złożyć dowódcy w terminie 14 dni pisemny raport z dołączeniem odpisu aktu ślubnego.

Close