Artykuły dla słowa kluczowego: chłopi

Piast 02.08.1936

Czarniecki a chłopi polscy w czasie „Potopu”

„Potopem” nazywano tę epokę w czasie panowania Jana Kazimierza, kiedy to wojska szwedzkie, moskiewskie, kozackie, pruskie (brandenburskie) i siedmiogrodzkie zalały Polskę. Król polski, Jan Kazimierz, zmuszony był szukać schronienia na Śląsku, znajdującego się podówczas pod panowaniem austrjackiem. Wojsko polskie poddało się królowi szwedzkiemu, Karolowi Gustawowi.…

Słowo 12.08.1936

Lepiej bezrolnym na Pomorzu niż u nas kułakom

W poprzednim artykule zobrazowałem przeciętny stan poziomu życia chłopskiego na Pomorzu, jakże różny od tego, który jest u nas! Jako specjalnie znamienny, charakterystyczny, czy może – aktualny znajduję moment, iż duża własność na Pomorzu wykazuje większy procent niż na Wileńszczyźnie. W końcu jednak artykułu, rzuciłem…

Słowo 11.08.1936

U nas chłopi, a tam panowie

Sytuacja naszych włościan jest tak opłakana, że istotnie budzić zaczyna poważne obawy. Przedewszystkiem nic się u nas nie da zauważyć z t.zw.postępu. Z każdym dniem postępuje tylko większa nędza. W takich warunkach o podniesieniu kultury rolnej nie może być mowy. Więc jakaż może być mowa…

ABC 04.07.1933

Dniem i nocą ciężka praca za 64 zł. miesięcznie

Jak bardzo wielka jest bieda na wsi, zwłaszcza kresowej, świadczy fakt następujący, opisany przez wileńskiego korespondenta „Lecha”. Jak wiadomo na kresach pocztę ze stacji kolejowej po miasteczkach rozwozi się końmi nieraz na znaczne odległości, co w zimie zwłaszcza, wobec złego stanu dróg, bywa bardzo uciążliwe.…

Piast 07.08.1949

Sojusz chłopsko-robotniczy pogłębia się

Akcja wzajemnego pogłębiania przyjaźni pomiędzy wsią i miastem staje się coraz bardziej powszechną i znajduje swój wyraz w konkretnych pracach. Podobnie, jak wiosną liczne grupy robotników wyruszyły na wieś, aby pomóc chłopom w remoncie maszyn, tak i podczas żniw liczne załogi fabryk, warsztatów i hut…

ABC 06.07.1933

Listy z prowincji
Zacofanie Kresów Wschodnich

Agowie i junkrzy Dzisiejsze pokolenie jest wypadkową przeszłości. Dzieje wychowały tak ziemian, jak chłopów. Że lud można wychować na obywateli i pełnych ludzi, świadczą przykłady innych narodów. Wszak agowie (szlachta) muzułmańscy wychowali chłopów serbskich w ten sposób, że nad Sawą i Dunajem nieznane było złodziejstwo.…

Close