Życzenia Tuwima

Nowojorski „Tygodnik Polski” z dn. 28 listopada przedrukowuje angielski list Juljana Tuwima, przesłany z najlepszemi życzeniami do kongresu przyjaźni sowiecko-amerykańskiej, i zaopatruje go w następujący komentarz:

„Jest kwestją przenikliwości politycznej Tuwima wierzyć w rozwój demokracji pod absolutnemi rządami Stalina, zwanemi dyktaturą proletarjatu. Jest kwestją jego wyobraźni politycznej przewidywać wolność i szczęście Polski „w unji lub sojuszu” ze Związkiem sowieckim. Jest kwestją jego rozumu i sumienia politycznego pojmować wszystko co się dzieje jako winę Polski, która nie zawarła przymierza wojskowego z Rosją i przez to nie ocaliła (may be even) pokoju całego świata. To wszystko jest przedewszystkiem sprawą politycznego talentu i politycznej powagi Tuwima.

Ale sprawą ogólniejszą i bardziej obchodzącą nas wszystkich jest fakt, że poeta, wpatrzony w stulecia fenomenu, zwanego Rosją, i w taj perspektywie pozwalający sobie nie dostrzegać wielowiekowych doświadczeń Polski z jej wschodnim sąsiadem, pisze swój list i składa „życzenia” w czasie, gdy Rosja żąda nowego rozbioru Polski, w czasie jej najperfidniejszej w stosunku do nas polityki i najpodstępniejszych zabiegów dyplomatycznych, w czasie jej zamachów na konstytucyjny rząd polski w Londynie, w czasie oskarżania o faszyzm przywódców narodu walczącego z Niemcami i w czasie bestjalskiego męczenia setek tysięcy obywateli Rzeczypospolitej w więzieniach i obozach.

Ta strona wystąpienia Tuwima obchodzi wszystkich Polaków, i to jest w niem najważniejsze. Poeta może być pewny, że trudno nam będzie zapomnieć o jego „najlepszych życzeniach”.

Pełny tytuł: Wiadomości Polskie Polityczne I Literackie – emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny ukazujący się w latach 1940 – 1944. Wydawany początkowo w Paryżu a od lipca 1940 roku w Londynie. Formalnym redaktorem naczelnym był Zygmunt Nowakowski ale założycielem i faktycznym redaktorem pisma był Mieczysław Grydzewski. „Wiadomości Polskie” były więc de facto kontynuacją przedwojennych „Wiadomości Literackich”. W związku z poruszanymi na łamach tygodnika niewygodnymi dla władz brytyjskich tematami, te ostatnie uznały, że „Wiadomości” godzą w sojusz z ZSRR i doprowadziły do zamknięcia pisma. Dla „Wiadomości Polskich” pisali min. Antoni Słonimski, Stefania Zahorska, Ksawery Pruszyński, Stanisław Stroński, Marian Hemar, Kazimierz Wierzyński, Adam Pragier, Arkady Fiedler, Stanisław Baliński, Stanisław Cat-Mackiewicz czy Maria Kuncewiczowa. Kontynuacją tygodnika były powstałe w 1946 roku „Wiadomości”, które ukazywały się aż do roku 1981.

Close