Podział ziem polskich

Na marginesie wojny niemiecko-sowieckiej ukazał się na łamach „Südost-Economist” artykuł, przynoszący cyfrowe dane, co do obecnego podziału ziem polskich, przyczem zaznaczone zostały stosunki gospodarcze poszczególnych dzielnic.

Ziemie polskie włączone do Rzeszy zostaly podzielone między cztery „gau”, bądź to nowoutworzone jak np. Warthegau, bądź też już dawniej istniejące jak np. Śląsk czy Prusy Wschodnie.

Do „gau” śląskiego został wcielony obszar 10.586 km. kw. z ludnością 2.590.000. Obszar ten obejmuje województwo śląskie wraz z Zaolziem, dalej krakowskie zagłębie węglowe wraz południowo-zachodniemi powiatami województwa krakowskiego oraz dąbrowskie zagłębie węglowe z województwa kieleckiego. Obszar ten jest wybitnie uprzemysłowiony i posiada bogate skarby kopalniane. Obok węgla, wydobywanego w trzech zagłębiach znajdują się tu wysokowartościowe rudy żelazne i cynkowe jak też w mniejszej ilości rudy ołowiane. Wysokie piece i huty Katowic, Chorzowa, Huty Laura czy Trzyńca nie ucierpiały prawie wskutek działań wojennych. Na tym obszarze znajdują się też i inne wielkie centra przemysłowe, jak np. tekstylny przemysł Bielska, szklany Zawiercia czy chemiczny Chorzowa.

Inny zgoła charakter – rolniczo-przemysłowy posiada obszar t. zw. „Warthegau”, w skład którego obok województwa poznańskiego weszły części województwa łódzkiego wraz z Łodzią. To „gau” obejmuje terytorjum 43.905 km. kw. z 4.400.000 ludności. Na obszarze tym znajdują się żyzne ziemie pszeniczne oraz plantacje buraków cukrowych, rozwinięta jest też wysoko hodowla bydła i nierogacizny. W związku z tem rozwinął się tu przemysł cukrowniczy oraz przetworów mięsnych. „Warthegau” posiada też wielkie centra przemysłowe, jak Łódź, obecnie największe centrum przemysłu włókienniczego na terytorjum Rzeszy, dalej przemysłu meblarskiego, maszyn rolniczych itd. W „Warthegau” przeprowadza się intenzywną akcję przesiedleńczą, racjonalizację gospodarki rolnej oraz przeorganizowywanie rzemiosła i drobnego przemysłu.

Podobne prace gospodarcze spotyka się w t. zw. „Weichselgau” obejmujący obszar Pomorza oraz Gdańska z terytorjum 32.130 km. kw. oraz 1.900.000 ludności. Uprzemysłowienie tego „gau” jest już o wiele słabsze. Na wybrzeżu znajdują się tylko warsztaty okrętowe oraz fabryki budowy maszyn.

Czwarty wreszcie „gau” Prusy Wschodnie zostały znacznie powiększone przez przyłączenie północnych powiatów województwa warszawskiego i białostockiego. Zostało tu wcielonych 16.245 km. kw. ziemi z miljonem mieszkańców. Ziemie te są stosunkowo najsłabiej zaludnione (przypada tu 61 mieszkańców na km. kw. podczas gdy naprzykład na Śląsku gęstość zaludnienia wynosił 245 mieszkańców na km. kw. a w Wielkopolsce 106 na km. kw.). Również możliwości gospodarczego rozwoju są na ziemiach przyłączonych do Prus Wschodnich skromniejsze niż na zachodzie. Tu w pierwszym rzędzie przeprowadzone być mają roboty meljoracyjne, wyzyskanie torfowisk itd.

Ogółem do Rzeszy zostało przyłączonych na wschodzie 93.000 km. kw. z blisko 10 miljonami mieszkańców, liczba mieszkańców tych terytorjów w ciągu dwu lat ulegała pewnym wahaniom – z jednej strony wskutek wysiedlania Polaków do „gubernatorstwa”, a z drugiej zaś strony wskutek napływu Niemców wołyńskich, bałtyckich, bukowińskich, besarabskich itd.

Z pozostałych ziem polskich, zajmowanych przez Niemców przed wybuchem wojny z Sowietami utworzone zostało „general-gubernatorstwo” liczące 95.000 km. kw. powierzchni z 10.500.000 mieszkańców. Obecnie jak wiadomo „gubernatorstwo” zostało powiększone o Małopolskę Wschodnią, tworzącą piąty t.zw. „galicyjski” dystrykt. „Gubernatorstwo” posiada wybitnie rolniczy charakter. Centra przemysłowe znajdują się w Warszawie, Radomiu i Krakowie.

Pcd okupacją sowiecką znajdował się obszar 199.000 km. kw. z 12 miljonami ludności. Była to więc przedewszystkiem Małopolska Wschodnia, województwa wileńskie, nowogrodzkie, poleskie, wołyńskie oraz znaczniejsza część województwa białosteckiego. Wołyń i Małopolska Wschodnia obejmując terytorjum 92 000 km. kw. z 8 miljonami ludności tworzyły okręg rolniczy, wysoko wartościowy. Tu bowiem rozciągały się żyzne obszary czarnoziemu. Z bogactw kopalnych na obszarze tym znajdowała się przedewszystkim ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel brunaty, którego eksploatacja za czasów okupacji sowieckiej uległa nawet pewnej intensyfikacji. Obszary które w czasie okupacji sowieckiej wcielone były do Białorusi – a więc ziemie północno wschodnie należały do najsłabiej zaludnionych i najuboższych ziem polskich. Bogactwem jednak tych ziem były lasy. Rolnictwo za czasów polskich podnioslo się na wyższy poziom. Jedynem centrum przemysłowem tych ziem był Białystok ze swemi fabrykami tekstylnemi.

Obecnie cały obszar ziem polskich znalazł się w zasięgu gospodarki niemieckiej. Jak to stwierdzono ze strony kompetentnych czynników niemieckich zarząd tych ziem dąży do jaknajintenzywniejszego wyzyskania gospodarczego tych obszarów w ramach gospodarki wojennej.

Czasopismo polskie wychodzące w Budapeszcie w latach 1939 – 44. Podlegało Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Close